Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Op het productportfolio en de dienstverlening van Relevant voor je Klant zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  •  Relevant voor je Klant = het bureau, de uitvoerende partij.
  • Opdrachtgever = wederpartij.
  • Overeenkomst = de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Relevant voor je Klant. 
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten op diensten die bij derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
2. De offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Relevant voor je Klant kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.
2. Relevant voor je Klant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever foutief verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
3. Opdrachtgever vrijwaart Relevant voor je Klant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Relevant voor je Klant zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Relevant voor je Klant de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Relevant voor je Klant daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Relevant voor je Klant geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die binnen de invloedssfeer van het bureau vallen.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Relevant voor je Klant en opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde aan een project of opdracht gerelateerde periode. 
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Relevant voor je Klant eerst schriftelijk in gebreke te stellen en het bureau alsnog een redelijke termijn te gunnen.

Artikel 7: Prijs
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Relevant voor je Klant tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. De prijs en eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief btw.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen partijen overeenkomen dat de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling van het afgesproken bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de betaling dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment van verzuim tot het moment van integrale voldoening. Moet Relevant voor je Klant wegens te late betaling door opdrachtgever incassokosten maken dan komen deze voor rekening van opdrachtgever.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijdens opdrachtgever zijn de vorderingen van Relevant voor je Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Relevant voor je Klant recht op compensatie van gemaakte kosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Relevant voor je Klant zijn toe te rekenen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Relevant voor je Klant, zal het bureau in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Relevant voor je Klant extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
1. Relevant voor je Klant mag haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Relevant voor je Klant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is het bureau bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Relevant voor je Klant onmiddellijk opeisbaar. 
4. Relevant voor je Klant behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan al dan niet wegens vermeend tekortschieten betaling op te schorten, of eigen vorderingen te verrekenen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Relevant voor je Klant geleverde zaken waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc. blijven eigendom van het bureau, tot het moment waarop opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Relevant voor je Klant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Relevant voor je Klant.
2. Relevant voor je Klant is niet aansprakelijk:
– voor schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van door Relevant voor je Klant geleverde prestaties;
– voor werkzaamheden verricht door en gedragingen van derden zoals drukkers, lithografen en ICT- en internetondernemingen, ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst of voor schade door overmachtsituaties bij die derden.

Artikel 13: Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Artikel 14: Intellectueel eigendom en auteursrechten
De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom betreffende de door Relevant voor je Klant geleverde prestaties berusten bij Relevant voor je Klant of haar toeleveranciers.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Relevant voor je Klant en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Relevant voor je Klant worden?

Wij werken anders dan andere marketingbureaus. De aanpak die wij kiezen is die van Smarketing! 

Algemene voorwaarden

Download vrijblijvend onze Smarketingkit!

De smarketing-toolkit is een unieke verzameling van relevante tools, documenten en templates die jou helpen met het verzamelen van kwalitatieve leads. 

Contact

Leuk, wij maken graag kennis met je!

Coehoorn van Scheltingaweg 1N
8442 EZ Heerenveen

Copyright © Relevant voor je klant | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud